سایت گفتگوی ادیان با هدف آشنايي، ارتباط و تفاهم ميان پيروان اديان گوناگون، از همه علاقمندان و صاحب قلمان دعوت می کند آثار خود را در زمینه های زیر برای ما بفرستند:
1- مبانی دوستی و مدارا و تحمل عقاید مخالف در هر یک از ادیان؛
2 - تعالیم و آداب مشترک ادیان؛
3- نمونه های تاریخی از آشتی و مدارا میان ادیان گوناگون؛
4- دلنوشته ها، خاطرات و تجربیات خود از دوستی و ارتباط با پیروان اعتقادات دیگر.
مقالات برای انتشار در این سایت باید بی طرفانه، همراه با احترام و همدلی نسبت به پیروان ادیان گوناگون، و برای خواننده متوسط، مستقل از اعتقاداتش، قابل فهم باشد. مشتاقانه منتظر آثار محققانه و دل نوشته های پرمهر شما هستیم.
با آرزوی ایرانی سرشار از آشتی، دوستی و راستی، گفتگوی ادیان

info@goftogooyeadyan.org

سخنان زیبا

«اگر گاو یا گوسفند برادر خود را گم شده بینی، از او رو مگردان، آن را البته نزد برادر خود برگردان و اگر برادرت نزدیک تو نباشد، یا او را نشناسی، آن را به خانه خود بیاور و نزد تو بماند تا برادرت آن را طلب نماید، آن گاه آن را به او رد نما»

— سفر تثنیه، باب 22، آیه 2