سایت گفتگوی ادیان با هدف آشنايي، ارتباط و تفاهم ميان پيروان اديان گوناگون، از همه علاقمندان و صاحب قلمان دعوت می کند آثار خود را در زمینه های زیر برای ما بفرستند:
1- مبانی دوستی و مدارا و تحمل عقاید مخالف در هر یک از ادیان؛
2 - تعالیم و آداب مشترک ادیان؛
3- نمونه های تاریخی از آشتی و مدارا میان ادیان گوناگون؛
4- دلنوشته ها، خاطرات و تجربیات خود از دوستی و ارتباط با پیروان اعتقادات دیگر.
مقالات برای انتشار در این سایت باید بی طرفانه، همراه با احترام و همدلی نسبت به پیروان ادیان گوناگون، و برای خواننده متوسط، مستقل از اعتقاداتش، قابل فهم باشد. مشتاقانه منتظر آثار محققانه و دل نوشته های پرمهر شما هستیم.
با آرزوی ایرانی سرشار از آشتی، دوستی و راستی، گفتگوی ادیان

info@goftogooyeadyan.org

سخنان زیبا

«و به آنان که غیر خدا را می خوانند، دشنام مدهید مبادا از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام دهند. این چنین عمل هر قومی را برایشان زینت دادیم. پس آنها به سوی خدا باز می گردند و آنان را به کردارشان آگاه می سازد.»

— سوره انعام، آیه 108