درباره ما

سايت گفتگوي اديان در خدمت آشنايي، ارتباط و تفاهم ميان پيروان اديان گوناگون است. از طريق اين سايت، مخاطبان فارسي زبان، از هر گوشه جهان و با هر اعتقاد ديني، مي توانند با هم ارتباط برقرار كنند، با اديان و اعتقادات يكديگر آشنا شوند و براي ترويج مدارا و دوستي، ارتقاء فرهنگ و حمايت از اخلاق و ارزشهاي مشترك اديان با هم همكاري كنند. در تهيه مطالب اين سايت از همفكري و همكاري پيروان اديان گوناگون استفاده مي شود. تلاش ما آن است كه قدمي در راه كاهش تنشها و اختلافات و برقراري صلح و اعتماد در جهان امروز برداريم.