ادیان برای صلح

رهبران دینی جهان از دولتهای عضو گروه گروه 8 و گروه 20 درخواست می کنند که در راه صلح سرمایه گذاری کنند
برگزاری اجلاس بین الادیان بوردو پیش از اجلاسهای گروه 8 در دوویل و گروه 20 در کن

(بوردو، فرانسه، 24 مه 2011) رهبران بزرگ دینی مذاهب گوناگون از کشورهای عضو گروه 8 و گروه 20 خواستند تا در پاسخ به چالشهای جهانی از قبیل تغییرات آب و هوایی، بحران اقتصادی و فقر مفرط اقدامی متهورانه انجام دهند. این مسائل اساسا جهانی هستند و پاسخی جهانی می طلبند.
رهبران بزرگ دینی در 23 و 24 مه 2011 در بوردوی فرانسه گرد آمدند تا زمینه های توافق کامل اخلاقی میان سنتهای دینی را مورد بررسی و مداقه قرار دهند. آنها علائق خود را از طریق دبیرکل فرانسوی گروه 8 و گروه 20 به حکومتهای شرکت کننده در دو اجلاس گروه 8 در دوویل (فرانسه، 26 تا 27 مه 2011) و گروه 20 در کن (فرانسه، 3 تا 4 نوامبر) منتقل کردند.
این اقدام، یکی دیگر از مجموعه فعالیتهای مهم مشترک بین الادیان بود که هر ساله پیش از اجلاس سران گروه 8 برگزار می شود –بریتانیا (2005)، روسیه (2006)، آلمان (2007)، ژاپن (2008)، ایتالیا (2009) و کانادا (2010).
دکتر کارن هامیلتون، دبیرکل شورای کلیساهای کانادا و عضو هیأت رئیسه ائتلاف ادیان برای صلح ، اظهار داشت: «تشریک مساعی میان گروههای ذی نفع در حال رشد است ولی میزان بیشتری از همکاری مورد نیاز است. رهبران دینی از کشورهای گروه 8 و گروه 20 درخواست می کنند که مشارکتهایشان را تقویت کنند و گسترش دهند تا کشورها و گروههای دیگر، از جمله جوامع دینی، را نیز در بر بگیرد. این گسترش همکاری باید به جای آن که سبب تضعیف فرآیندهای سازمان ملل شود، آنها را تکمیل نماید».
عالی جناب کاردینال ژان پیر ریکارد، اسقف اعظم بوردو و باز، اشاره کرد که «دین چشم اندازی فراتر از نیاز صرفا اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی برای کاهش فقر فراهم می آورد» همچنین اظهار داشت: «لازم است حکومتها و جوامع دینی، علی رغم هویت، احکام و ظرفیتهای گوناگونشان، درباره مسائل مشترک با هم همکاری کنند».
رئیس اجلاس ادیان، عالی جناب اسقف اعظم امانوئل، عضو هیأت رئیسه شورای کلیسای فرانسه و عضو هیأت رئیسه ائتلاف بین المللی ادیان برای صلح اظهار داشت: «وقایع کنونی جهان، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا، به وضوح نشان می دهد که مردم در همه جا می خواهند شرافت ذاتیشان محترم داشته شود» وی افزود: «احترام به حیثیت انسانی باید شامل تأمین حق داشتن آزادی دین و خود مختاری سیاسی شود».
ربی ریچارد مارکر اشاره کرد که: «بحران اقتصادی روشن کرد که بازارهای آزاد لزوما نه مؤثرند، نه از ثبات برخوردارند و نه دارای این قابلیتند که خود را اصلاح نمایند». همچنین گفت: «پیش از هر چیز، یک چارچوب نظارتی مستحکم مورد نیاز است تا از بحرانهای مالی آینده جلوگیری کند و از مردمی که بیش از همه آسیب پذیرند، محافظت نماید».
کشیش گای ویلکینسون، نماینده عالی جناب روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری و عضو هیأت رئیسه ادیان برای صلح، اشاره کرد که: «تغییرات آب و هوایی از همین حالا برای مردم سراسر جهان مشکل ساز شده است». او درخواست کرد که جوامع دینی و حکومتها «به دنبال راههایی برای همکاری بگردند تا درباره چگونگی انتقال به یک نظام اقتصادی کم کربن که امکاناتی برای شکوفایی بیشتر اقتصادی فراهم خواهد کرد، به یک توافق موثر جهانی دست یابند».
عالی جناب نیچیکو نیوانو، رئیس ریشو کوزی کای، یکی از اعضاء هیأت رئیسه ائتلاف بین المللی ادیان برای صلح، و رئیس اجلاس 2008 رهبران ادیان در ژاپن، به اهمیت توجه به فقر اشاره کرد که مانند رشته ای پیوند دهنده در تمام اجلاسهای سران ادیان تداوم داشته است: «بسیاری از فقرای جهان بی هیچ روزنه گریزی در دام فقر گرفتارند». او از کشورهای گروه 8 و گروه 20 در خواست کرد که «تعهدات خود را برای تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل تجدید کنند» و بیان داشت «این یک ضرورت اخلاقی و دینی است که در همبستگی با فقیرترین مردم جهان زندگی کنیم».
دکتر ویلیام اف. وندلی، دبیرکل ائتلاف بین الملی ادیان برای صلح، اشاره کرد که: «رهبران دینی به توافق رسیده اند که حکومتهای گروه 8 و گروه 20 باید سرمایه گذاری بیشتری برای صلح انجام دهند. سرمایه گذاریهای جهانی برای ایجاد صلح که در مقایسه با بودجه های نظامی بسیار اندک هستند، باید افزایش یابند و ابزارهای غیرنظامی مفید برای ایجاد صلح تقویت شوند و گسترش یابند». او اشاره کرد: «رهبری جهانی قویتری مورد نیاز است تا حیثیت کسانی که از حقوق اساسی بشر، از جمله آزادی دین و خودمختاری، محروم مانده اند، محفوظ داشته شود».

ادیان برای صلح - بزرگترین ائتلاف جهانی و نماینده بیشترین تنوع دینی- اقدام مشترک میان جوامع دینی جهان را در جهت صلح به پیش می برد. ادیان برای صلح در جهت رفع اختلاف خشونت آمیز، پیشبرد توسعه انسانی، کمک به پیشرفت جوامع برخوردار از عدالت و هماهنگی، و حفاظت کره زمین تلاش می کند. شبکه ادیان برای صلح متشکل است از یک شورای جهانی رهبران بزرگ دینی تمام مناطق جهان، شش هیأت منطقه ای و بیش از هشتاد هیأت ملی بین دینی، شبکه جهانی زنان مومن، و شبکه جهانی جوانان.

منبع:
http://religionsforpeace.org/g8-press-release.pdf