ترجمه کتیبه خشایارشا

خدای بزرگ است اهورا مزدا که این جهان شگفت آفرینش را آفرید. که برای مردم شادی آفرید. که خرد و توانایی را بر خشایارشا شاه بخشید. خشایارشا شاه گوید: به خواست اهورا مزدا من چنانم که راستی را دوست می دارم و از دروغ بیزارم. من نمی خواهم که توانا بر ناتوان ستم کند. و هم نخواهم که به توانا از ناتوان آسیب رسد. آنچه راست است آن را می پسندم. خواست خدا در زمین آشوب نیست. بلکه صلح، نعمت و حکومت خوب است. من دوست دروغگویان نیستم. در دل خود تخم کین نمی کارم. هر آنچه مرا به خشم آورد، از خود دور می دارم. با نیروی خرد بر خشم خود سخت چیره ام. هر که همکاری و همراهی پیشه کند، در خور کوشش او را پاداش می دهم. آن که گزند رساند و ستم کند، به اندازه گوشمالش می دهم. نمی خواهم کسی زیان برساند و کیفر نبیند. آچه کسی بر ضد کسی دیگر گوید، مرا قانع نتواند کرد. مگر آن که بنا به قانون نیک گواه راست آورد و داوری بیند. از آنچه کسی فراخور توانایی خویش انجام دهد و به جا آورد، شادمان و خرسند می شوم و خشنودیم را کرانه ای نیست. چنین است هوش و اراده من. نپندار که زمزمه های پنهانی و درگوشی بهترین سخن است. بیشتر به آنی گوش فرادار که بی پرده می شنوی. تو بهترین کار را از توانمندان ندان، و بیشتر به چیزی بنگر که از ناتوان سر می زند....

«خدای بزرگ در زمین شادی آفرید

«خدای بزرگ در زمین شادی آفرید ... خواست خدا در زمین آشوب نیست.»
کشور ما فرهنگ غنی و سابقه درخشانی در زمینه مدارای فرهنگی دارد، و این زمانی ارزش پیدا می کند که در زندگی روزمره هر یک از ما نمود عملی پیدا کند.