عبارتی از گاندی

به خاطر بیاور آنهایی که هر روز می بینی و مراوده می کنی
همه انسان هستند
و دارای خصوصیت یک انسان
با نقابی متفاوت
اما همگی جایزالخطا
نامت را انسانی باهوش بگذار
اگر انسان ها را از پشت نقاب های متفاوتشان شناختی
و یادت باشد که این ها رموز بهتر زیستن هستند.