هیچ دینی خشونت را ترویج نمی کند... هیچ دینی نمی گوید دزدی خوب است... هیچ دینی نمی گوید کشتن خوب است. همه اعتقادات ما به روشهای خود به ما تعلیم می دهند که چگونه انسانهایی حقیقی باشیم، تعلیم می دهند که ما وجوداتی مستقل هستیم که برای ارتباط متقابل آفریده شده ایم.

— دزموند توتو