علم، دین و فلسفه: بزرگداشت پارلمان ادیان جهان

علم، دین و فلسفه: بزرگداشت پارلمان ادیان جهان

در سال 1893، پارلمان ادیان جهان از 15 مه تا 28 اکتبر در شیکاگو همایشی برگزار کرد که طی آن نمایندگان اصلی ادیان جهان به گفتگو پرداختند. امسال 120 امین سالگرد آن نشست است.

به گزارش جامعۀ پدیدارشناسی و فلسفۀ وجودی (SPEP)، برای بزرگداشت این رویداد، مرکز تحقیقات مجموعه های ویژه در دانشگاه ایلینوی جنوبی در کربندیل، همراه بنیاد هگلر- کاروس، کنفرانسی دربارۀ رابطۀ میان علم، دین و فلسفه برگزار می کند. یکی از موضوعات پارلمان «...هماهنگی واقعی علم و دین؛ و خاستگاه و ماهیت به اصطلاح تعارض بین آنها» بود.

این کنفرانس از علاقه مندان دعوت به نوشتن مقالاتی کرده که به هر یک از جنبه های رابطۀ بین علم و دین بپردازند. برخی از سؤالات عنوان شده از این قرارند:

· جدایی احساس از منطق چه نقشی در به اصطلاح تعارض بین علم و دین دارد؟

· اگر قرار باشد علم را به عنوان دین و دین را به مثابه علم داشته باشیم، آیا لازم است عواطف، اغراض و تعصب را کنار گذاریم؟

· علم و دین چطور می توانند رابطه ای هماهنگ داشته باشند؟

· آیا دین از تجربۀ دینی متمایز است و آیا این مسئله رابطه با علم را تحت تأثیر قرار می دهد؟

· آیا نوع تجربۀ ما از ارزش می تواند حقیقت عینی را آشکار کند؟

· رابطۀ بین عشق و علم چیست؟ آیا عشق نقشی در علم دارد؟

· آیا با کشف حقایق علمی، داریم به خدا پی می بریم؟

· آیا تجربۀ دینی علم را شامل می شود و اگر بله، چطور؟

· انسان بودن به چه معناست؟ آیا به خدا و دین نیازمندیم؟

· علم و دین چطور تجربۀ ما را غنا می بخشند و/یا متنوع می کنند؟ آیا هیچ کدام از آنها می توانند ما را از نظر فردی و/یا جمعی بهتر کنند؟

· اگر علم دین است و دین علم است، انسان چطور دعا و نماز می خواند؟

· ریشه یا بنیان علم و/یا دین چیست؟

· دیگر شرکت کنندگان پارلمان ادیان جهان چطور به رابطۀ بین دین و علم پرداختند؟

زمان این کنفرانس از 13 تا 15 سپتامبر 2013 خواهد بود.

ترجمه با تصرف از
http://www.spep.org/papers/science-religion-and-philosophy-a-commemorati...