مطالعه تمام ادیان جهان از سر دوستی یک وظیفه مقدس است.

— مهاتما گاندی