بخش ادبی و هنری

ما صحبت همدگر گزینیم
بر دامن همدگر نشینیم

یاران همه پیشتر نشینید
تا چهره همدگر ببینیم

ما را ز درون موافقتهاست
تا ظن نبری که ما همینیم