بخش ادبی و هنری
 

بخش ادبی و هنری

ما صحبت همدگر گزینیم
بر دامن همدگر نشینیم

یاران همه پیشتر نشینید
تا چهره همدگر ببینیم

ما را ز درون موافقتهاست
تا ظن نبری که ما همینیم

شعری از فیض کاشانی

بيا تا مونس هم ، يار هم ، غمخوارهم باشيم
انيس جان غم فرسوده بيمار هم باشيم
شب آيد شمع هم گرديم و بهر يكديگر سوزيم
شود چون روز دست و پاى هم در كار هم باشيم
دواى هم ، شفاى هم ، براى هم ، فداى هم
دل هم ، جان هم ، جانان هم ، دلدار هم باشيم
به هم يكتن شويم و يكدل و يكرنگ و يك پيشه
سرى در كارهم آريم و دوش بار هم باشيم
جدايى را نباشد زهره اى تا در ميان آيد
به هم آريم سر، برگردهم ، پركار هم باشيم
حيات يكديگر باشيم و بهر يكديگر مى ريم
گهى خندان ز هم گه خسته و افكار هم باشيم
به وقت هوشيارى عقل كل گرديم بهر هم
چو وقت مستى آيد ساغر سرشار هم باشيم
شويم از نغمه سازى عندليبى غم سراى هم

اشعاری از نعیم سدهی اصفهانی

ایها الناس ما همه بشریم بنده یک خدای دادگریم
خواهران و برادران همیم چون ز یک مادرو ز یک پدریم
همه به یک صورت و به یک هیئت هم ز یک عنصر و ز یک گهریم
متشکل باحسن التقویم متصور به اعدل الصوریم
هیچ درنده جنس خود ندرد ما چرا نوع خویشتن بدریم؟
مدتی رنج دشمنی بردند حالیا عیش دوستی ببریم
متوطن درون خانه تنگ از چه رو دشمنان یکدیگریم
همه دانیم باریک داریم گر فریب ستمگران نخوریم
می زند صاحب جهان فریاد بستگان رسته بندگان آزاد

جنات نعیم ص 15