الگوهای مدارا
 

به مناسبت اقدامات انسانی آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی

به مناسبت اقدامات انسانی آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی - حامد صبوری

نامه و هدیه آیت الله معصومی تهرانی به بهائیان

دوازده سال از صدور بیانیه مرکز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان مورّخ آپریل ٢٠٠٢می گذرد. (١) بیت العدل اعظم در آغاز این بیانیه می فرمایند:

نامه و هدیه آیت الله معصومی تهرانی به بهائیان


نامه آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی و تقدیم تابلوی اسم اعظم به همراه آیه کتاب اقدس بهاییان به بیت العدل اعظم
دست در دست هم نهيم به مهر...
بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان نادر شاه


فرمان نادر شاه

دین شما مهم نیست (دالایی لاما)

یک گفتگوی کوتاه بین متکلم برزیلی، لئوناردو باف*، و دالایی لاما

در میزگردی درباره دین و آزادی که دالایی لاما و من در آن شرکت داشتیم، در فرصت استراحت، با بدجنسی و همچنین با علاقه از او پرسیدم: «عالیجناب، بهترین دین چیست؟»
فکر کردم او خواهد گفت: «بودیسم تبتی» یا «ادیان شرقی که بسیار کهنتر از مسیحیت هستند»
دالایی لاما مکث کرد، لبخند زد و در چشمان من نگریست...
این کار باعث تعجب من شد، چون می دانستم سؤالم توأم با بدجنسی است.
او پاسخ داد: «بهترین دین، آن دینی است که شما را به خدا نزدیکتر کند. آن که از شما انسان بهتری سازد»

ترجمه کتیبه خشایارشا

خدای بزرگ است اهورا مزدا که این جهان شگفت آفرینش را آفرید. که برای مردم شادی آفرید. که خرد و توانایی را بر خشایارشا شاه بخشید. خشایارشا شاه گوید: به خواست اهورا مزدا من چنانم که راستی را دوست می دارم و از دروغ بیزارم. من نمی خواهم که توانا بر ناتوان ستم کند. و هم نخواهم که به توانا از ناتوان آسیب رسد. آنچه راست است آن را می پسندم. خواست خدا در زمین آشوب نیست. بلکه صلح، نعمت و حکومت خوب است. من دوست دروغگویان نیستم. در دل خود تخم کین نمی کارم. هر آنچه مرا به خشم آورد، از خود دور می دارم. با نیروی خرد بر خشم خود سخت چیره ام. هر که همکاری و همراهی پیشه کند، در خور کوشش او را پاداش می دهم.